تو را ای عشق نامیرا ، غم زیبا ، خداحافظطلوع یاس در قلب شب خارا ، خداحافظتو شالیزار ... یک کلبه درون سینه ی جنگلهوای ناب بارانی ... چه سود اما ؟ ... خداحافظتو را از خویش راندم من ، ولی سوگند بر باران" من " و " تو " ای نسیم آسا ، نمی شد" ما " ... خداحافظنگاه آسمان بودی به این شبگیر دل خستهتمام زجر من اما : " چراحالا ؟ " ... ، خداحافظببین ! ... دلسرد دلسردم . نگاهم کن ! ... کم آوردمنمی دانم چرا آخر ؟ ... چرا زیبا " خداحافظ " ؟صدایت آشنا با دل ، چنان بر برگ گل شبنمنشد اما که من با تو[...] ، برو جانا ... خداحافظتمام سهم من بودی از این دنیا ولی بگذربرو ای خنده ی گلها ... نگارینا خداحافظبه قطره قطره ی باران ، به برگ خیس مژگانتتمام آرزو بودی ، ولی [...] اما [...] ، خداحافظ ...


دسته ها : شعر
1389/10/10 22:36
X